Lietuvių / Rusų žodynas

ugnies rūšys rusiškai

Karybos žodynas
1) огневое взаимодействие
Karybos žodynas
- ugnies rūšys yra šios: dłrklinė u. – šaudoma netikėtai, nedideliu nuotoliu ir viena kryptimi iš kulkosvaidžių, pavienių pabūklų, šarvuočių arba tankų; frontalióji u. – iš artilerijos pabūklų, tankų, šaulių ginklų šaudoma statmenai į priešo kovos rikiuotės frontą; kryžmķnė u. – į vieną taikinį šaudoma mažiausiai iš dviejų skirtingų pusių; måsinė u. – artilerijos ugnies rūšis; vienu metu visa arba beveik visa junginio artilerija šaudo užklotine ugnimi arba paskirsčius taikinius artilerijos grupėms, daliniams, divizionams; siekiama per kuo trumpesnį laiką patikimai nuslopinti arba sunaikinti priešo objektus; sutelktķnė u. – 1) artilerijos ugnies rūšis; vienu metu kelios baterijos, divizionai, laivai šaudo į vieną taikinį arba taikinių grupę. Antžeminei artilerijai nurodomi ugnies barai. Keli zenitinės artilerijos padaliniai iš karto arba paeiliui ugnimi šaudo į svarbius oro taikinius. Tankų būrys, kuopa ugnį leidžia tiesioginiu taikymu; 2) šaulių ginklų ugnies rūšis; šaudo vienu metu keli kulkosvaidžiai, granatsvaidžiai, automatai, vienas arba keli būriai į vieną taikinį ; tankióji u. – šaudoma iš vieno arba kelių pabūklų didžiausia sparta nepažeidžiant šaudymo režimo ir nemažinant taiklumo; trķkdomoji u. – šaudoma nedidele sparta, nedideliu ugnies priemonių ir šaudmenų skaičiumi, nevienodais laiko tarpais; skirta priešui alinti; tolyginė u. – šaudoma iš pabūklų po vienos komandos savarankiškai lygiais laiko tarpais; ugnķs ń spa»ną – iš artilerijos pabūklų, tankų, šaulių ginklų šaudoma į kovos rikiuotės sparną; užklotķnė u. – artilerijos sutelktinės ugnies atmaina, kai šaudo iš karto visos baterijos ir apšaudoma iš karto visa taikinių užimama teritorija. Pabūklai šaudo pramaišiui trimis taikiklio ir viena dviem kampamačio nuostatomis. Dar žr. ugnies užtvara, ugnies banga, ugnies smūgis, artilerinis antpuolis, profilaktinė ugnis; užtvarķnė u. – žr. ugnies užtvara.

Pagal abėcėlę:
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z